Tietosuojaseloste

Laadittu 08.03.2022

Päivitetty: 23.8.2022

Rekisterin nimi

Mainoste Print Oy:n asiakas-, markkinointi- sekä rekrytointirekisteri.

Rekisterinpitäjä

Mainoste Print Oy (1885625-3)

Terästie 14

04220 Kerava

Suomi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tapio Iivanainen

Terästie 14

04220 Kerava

09 2946406

tapio.iivanainen (a) mainoste.fi


Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme asiakas-, markkinointi- sekä rekrytointirekisteriimme kuuluvia henkilötietoja.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteiden hoitaminen. Käsittelemme henkilötietoja sopimuksiin, palveluiden tuottamiseen ja markkinointiin sekä asiakassuhteiden ylläpitoon liittyen.Henkilötietojen käsittely voi perustua henkilön suostumukseen, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita tai alihankkijoita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanille tai alihankkijalle.

Markkinointirekisterin tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään. Rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä koska tahansa.

Tietoja käsitellään myös suostumuksen perusteella, kuten esimerkiksi henkilön tilatessa uutiskirjeemme. Tietoja käsitellään suostumuksen mittaisen ajan. Uutiskirjeen tilaaja voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa, joko suoraan markkinointiviestien mukana toimitettavan linkin kautta, tai ottamalla yhteyttä meihin millä tahansa muulla tavalla.

Rekrytointirekisterin henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka muodostuu tarpeesta käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin, sekä siitä yhteydestä, joka rekrytointiprosessiin osallistuvan työnhakijan ja rekisterinpitäjän välille syntyy. Tietyiltä osin henkilötietoja on tarpeen käsitellä myös työsopimuksen laatimisen mahdollistamiseksi.

Työnhakija ja työntekijä voivat kohtuudella odottaa, että heidän henkilötietojaan käsitellään edellä kuvattuihin tarkoituksiin, ja että käsittely on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn etujen välisen intressipunninnan perusteella oikeutettua. Käsittelyn vaikutus rekisteröityyn on suotuisa (rekrytointiin liittyvä henkilötietojen käsittely) ja käsittelyyn on kohdistettu toimenpiteitä, jotka suojaavat rekisteröidyn etuja (esimerkiksi tietoturvasta huolehtiminen).


Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoihisi on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi tietoihin. Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille osapuolille osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Sinun henkilötietojasi voidaan siirtää soveltuvin osin muun muassa yhteistyökumppaneillemme, alihankkijoillemme, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille, kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille, kuljetustahoille sekä viranomaisille.

Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteet tallennetaan uutiskirjetyökalu Creamaileriin. Creamailer kerää käyttäjistä myös uutiskirjeiden linkkien avaamiseen liittyvää analytiikkaa. Tietoja käytetään markkinoinnin vaikuttavuuden seurantaan ja kehittämiseen.

Rekrytointirekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole hakijan arvioinnin, työsuhteen ylläpidon tai palkanmaksun kannalta välttämätöntä.


Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  - Henkilön etu- ja sukunimi
  - Asiakasnumero
  - Edustamansa yhteisö ja tämän y-tunnus
  - Sähköpostiosoite
  - Postiosoite
  - Puhelinnumero
  - Tiedot aikaisemmista tilauksista
  - Laskutukseen ja perintään liittyvät asiat
  - Yhteydenotot
  - Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  - Sähköpostiosoite

Lisäksi meillä saattaa olla tallennettuna uutiskirjeen tilaajien ja markkinointiviestinnän vastaanottajien muita henkilötietoja, kuten esimerkiksi:

  - osoite
  - puhelinnumero
  - yritystiedot
  - toimenkuva
  - muita tilaajan tai vastaanottajan mahdollisesti toimittamia tietoja
  - tiedot mahdollisista luvista, suostumuksista tai kielloista

Rekrytointirekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  - Etu- ja sukunimet
  - Sähköpostiosoite
  - Puhelinnumero
  - Työhakemus ja työnhakuprosessiin sisältyvät muut tiedot, kuten kielitaito, koulutus- ja tutkintotiedot
  - CV:ssä rekisteröidyn itsensä antamat tiedot
  - Työnhakijan ilmoittamien suosittelijoiden antamat tiedot
  - Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  - Työsopimus ja sen sisältämät ehdot, kuten rahapalkka ja muut palkitsemistavat ja etuudet
  - Pankkitili
  - Muut tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme valtaosan asiakasrekisterimme henkilötiedoista suoraan asiakkailtamme sekä palveluistamme kiinnostuneilta henkilöiltä. Tietoja kerätään myös viranomaisilta sekä julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä. Keräämme henkilötietojasi myös evästeiden avulla.

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivujemme lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista sekä muilta yrityksiltä.

Markkinointirekisterin tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi keskustelun, verkkolomakkeen tai sähköpostin välityksellä, uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tai julkisista lähteistä. Julkisia lähteitä ovat esimerkiksi yritysten verkkosivut ja yritysrekisterit.

Rekrytointirekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn suosittelijalta ja/tai rekrytointikonsultilta. Rekisterinpitäjä voi kerätä rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja myös muista lähteistä, ellei kyse ole henkilöluottotiedoista tai rikosrekisteritiedoista työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi, jolloin suostumusta ei edellytetä.


Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja rekistereissä sen ajan kuin se on sopimusten, palvelujen tuottamisen, laskutuksen, markkinoinnin, työlainsäädännön tai kirjanpitolain nojalla tarpeen. Henkilötietojesi säilytysaika riippuu siitä, mihin tarkoitukseen käsittelemme niitä.

Asiakasrekisterimme koostuu sekä yritys- että yksityisasiakkaista. Yritysasiakkaidemme tiedot liittyvät yritykseen, joten niitä ei luokitella henkilötiedoiksi.Yritystietoihin on monissa tapauksissa liitettynä yhteyshenkilöitä, jotka ovat luonnollisia henkilöitä. Yhteyshenkilöiden tietoja voidaan pyydettäessä poistaa rekisteristä, mikäli tiedon säilyttämiselle ei ole perustetta.

Säilytämme markkinointirekisterin henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kunnes ilmoitat meille, ettet halua enää vastaanottaa markkinointia (ns. opt out) tai me huomaamme, ettet enää halua vastaanottaa markkinointia.

Uutiskirjeen peruuttaminen lopettaa markkinointiviestinnän, mutta sähköpostiosoite jää talteen, jotta markkinointikielto osataan kohdistaa oikeaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaanottaja voi halutessaan pyytää sähköpostiosoitteensa poistamista kokonaan, mutta silloin markkinointikieltoa ei voida jatkossa varmasti kohdistaa kyseiseen osoitteeseen.

Säilytämme rekrytointirekisterin henkilötietoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta tai ilmoitetun rekrytointiajan päättymisestä.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Palvelumme tuottamiseksi henkilötietoja, kuten nimi ja yhteystietoja, voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle Yhdysvalloissa sijaitsevaan palveluun (kuten esimerkiksi Microsoft ja Google).

Osa käyttämistämme evästeistä ovat niin sanottuja kolmannen osapuolen evästeitä. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi mainosteknologiatoimittajat sekä sosiaalisen median palvelut. Näitä palveluja käyttäessä tietoja voi siirtyä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, myös Yhdysvaltoihin, jossa niitä voidaan myös säilyttää.


Henkilötietojen suojaus

Noudatamme kaikessa toiminnassamme huolellisuutta ja pyrimme varmistamaan, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Rekisteritiedot ovat luottamuksellisia ja niihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisteritietojen käsittelyä. Tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka on suojattu tarpeellisin toimin, muun muassa salasanoilla.


Evästeet

Me (Mainoste Print Oy) käytämme sivustollamme (www.mainoste.fi) evästeitä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä liikenteen analysointiin ja mainosmittauksiin. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimeen ja tallentaa tietoa käynnistä sivustollamme. Sivustollamme on käytössä erilaisia evästeitä, joista osaan pyydetään suostumus evästebannerilla, kun vierailet ensimmäisen kerran sivustolla. Halutessasi voit muuttaa evästeasetuksia milloin tahansa. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Käyttämämme evästeet:


Google Analytics

Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten sivustollamme kävijät käyttävät sivustoamme. Tämän tiedon avulla luomme raportteja ja pyrimme parantamaan sivustoamme. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä, kuten siitä, kuinka paljon sivustolla on kävijöitä, millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty, mistä verkko-osoitteesta kävijät ovat saapuneet sivustolle sekä millä yksittäisellä sivulla kävijät ovat vierailleet. Evästeiden luomat tiedot lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa niitä myös säilytetään.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics and Interests Reports), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

Käytämme Google Analyticsin yhteydessä lyhennettyä IP-osoitetta (IP Anonymization Feature). IP-osoitteista poistetaan kaksi viimeistä segmenttiä, ja sijaintitietoja tarkastellaan vain yleisellä tasolla.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia. Lisäksi voit estää Googlea tallentamasta evästeen luomia verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla verkkoselaimeen lisäosan.

Täältä saat lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä.


Google Ads (ja DoubleClick)

Google Ads käyttää evästeitä parantamaan mainontaa näyttämällä mainoksia, joista käyttäjä voisi olla kiinnostunut. Evästeiden avulla saamme tilastotietoa erilaisten mainosten vaikuttavuudesta. Tämä tuote kerää ja käyttää tietoa evästeiden avulla. Näitä tietoja voidaan käyttää personoitujen mainosten näyttämiseen. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

Käytämme sivustollamme Google Ads -uudelleenmarkkinointievästettä (Google Ads Remarketing) sekä konversioseurantaa (Google Ads Conversion Tracking). Kohderyhmään kohdistuva uudelleenmarkkinointi tapahtuu evästeiden, kuten Google Analytics -evästeiden ja Google DoubleClick -evästeiden, yhdistetystä käytöstä. Täältä saat lisätietoa Google Adsin tietojen käyttöehdoista ja tietosuojasta.


Sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta

Nämä palvelut näyttävät sinulle tämän verkkosivun sisältöä, jota ylläpidetään ulkoisilla alustoilla, ja jonka kanssa voit olla vuorovaikutuksessa. Tällaiset palvelut voivat kerätä tietoja verkkoliikenteestä sivuille, joille ne on asennettu, silloinkin, kun käyttäjä ei niitä käytä.‍


YouTube video widget (Google Ireland Limited)
YouTube on Google Ireland Limited -yhtiön palvelu, joka mahdollistaa tämän verkkosivun sisällyttää tämän palvelun sisältöä. YouTube kerää evästeitä ja käyttäjätietoja. Tietoja käsitellään Irlannissa. Googlen yleiset tietosuojakäytännöt.


Google Maps -widget
Google Maps on Googlen palvelu, joka mahdollistaa verkkosivujemme karttapalvelun. Google Maps kerää evästeitä ja käyttäjätietoja. Lisätietoa palvelusta (englanniksi).


Hotjar

Hotjar on analytiikka– ja palautetyökalu, joka kerää tietoa kävijän verkkokäyttäytymisestä. Hotjar käyttää evästeitä tunnistaakseen ovatko kävijät nähneet hotjar-widgetin verkkosivuilla. Täältä saat lisätietoja Hotjarin evästeistä (englanniksi).


Cookiebot CMP sekä Google Consent Mode

Käytämme sivustollamme Cookiebot CMP:tä (Consent Management Platform) evästeiden hallintaan. Osana Cookiebotia käytössämme on myös Google Consent Mode, joka auttaa ohjaamaan esimerkiksi Google Analyticsin sekä Google Adsin evästeiden toimintaa käyttäjän evästeasetusten mukaisesti. Cookiebotin tietosuojaselosteessa (englanniksi) kerrotaan muun muassa siitä, mitä tietoja verkkosivuston loppukäyttäjästä kerätään.


Google Tag Manager (GTM)

Google Tag Manager -evästeen käyttötarkoitus on seuranta-tagien hallinnointi. Täältä saat lisätietoja siitä, miten Google Tag Manager käyttää evästeitä.


Osa käyttämistämme evästeistä ovat niin sanottuja kolmannen osapuolen evästeitä. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi mainosteknologiatoimittajat sekä sosiaalisen median palvelut. Näitä palveluja käyttäessä tietoja voi siirtyä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, myös Yhdysvaltoihin, jossa niitä voidaan myös säilyttää.


Sivustomme voi myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.


Automaattinen käsittely ja profilointi

Emme tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Emme myöskään tee profilointia käsittelemiemme henkilötietojen perusteella.


Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa ja saada tiedot

Ilmoitamme pyynnöstäsi sinulle kaikki henkilötiedot, jotka meillä on asiakasrekisterissämme sinusta. Toimitamme tiedot sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit tarkistaa tietojasi maksutta kerran vuodessa.


Oikaisuoikeus

Mikäli tietosi muuttuvat, sinulla on rekisteröitynä oikeus pyytää niiden oikaisemista tai korjaamista. Mainitse korjauspyynnön yhteydessä aiemmat tietosi ja miltä osin ne ovat muuttuneet. Yhteystiedot korjauspyynnön tekemiseen löydät tämän selosteen lopusta.


Oikeus rajoittaa ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus peruuttaa aiemmin antamasi suostumus tietojen käsittelylle. Voit rajoittaa henkilötietoihisi kohdistuvaa käsittelyämme, jos sinulla on siihen jokin oikeudellinen peruste (esimerkiksi tietojen paikkansapitämättömyys).

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten olemalla yhteydessä yritykseen sähköpostitse.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin käyttämällä markkinointi- ja uutiskirjeviestien yhteydessä tarjottavaa peruuttamismahdollisuutta tai ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.


Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä (mukaan lukien profilointi)

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.


Oikeus siirtää tiedot ja poistaa niitä

Mikäli olet antanut tietosi itse ja henkilötietojesi käsittely meillä perustuu suostumukseesi, sinulla on rekisteröitynä oikeus pyytää tietojen siirtämistä toiselle palveluntarjoajalle. Samoin sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää kaikkien tietojesi poistamista rekisteristämme.


Valitusoikeus

Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.


Miten toteutat oikeutesi?

Ole yhteydessä rekisteriasioita hoitavaan henkilöömme sähköpostitse:

tapio.iivanainen (a) mainoste.fi.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Viimeisin muutospäivämäärä löytyy tietosuojaselosteen yläreunasta.